תקופת המתנה

במידה והמבוטח עונה על הגדר אובדן כושר לעבודה בפוליסה, דהיינו נמצא במצב של אובדן כושר לעבודה, תשלם לו חברת הביטוח תגמולי ביטוח מתום "תקופת ההמתנה". המשמעות היא שהמבוטח יהיה זכאי לתשלום תגמולי ביטוח רק אם איבד את כושרו לעבודה לתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה.

ברוב פוליסות הביטוח קבועה תקופת המתנה בת 3 חודשים. לכן, לדוגמא, מבוטח אשר נקבע כי איבד את כושר העבודה לתקופה של 5 חודשים ובפוליסה שלו ישנה תקופת המתנה "רגילה" בת 3 חודשים, יזכה לתשלום בגין חודשיים בלבד.

אם תקופת אובדן כושר העבודה היא זמנית וקצרה מתקופת ההמתנה שבפוליסה, המבוטח לא יהיה זכאי לתשלום תגמולי ביטוח בגינה.

פרנצ'יזה

יחד עם זאת, קיימות הרחבות אפשריות לקיצור תקופת ההמתנה או לתשלום רטרואקטיבי עבור חלק מתקופה זו ("פרנצ'יזה").

ההרחבה הנפוצה ביותר היא זו אשר קובעת כי באם המבוטח איבד את כושרו לעבודה לתקופה של ארבעה חודשים (דהיינו חודש מעבר לתקופת ההמתנה) הוא יהיה זכאי לפיצוי גם עבור החודש השלישי של תקופת ההמתנה ובמקרה שאיבד את הכושר לעבודה לחודש נוסף ומעלה (החודש החמישי ואילך), הוא יהיה זכאי לפיצוי, רטרואקטיבי, גם עבור החודש השני של תקופת ההמתנה. למבוטח שכזה בסופו של דבר תהיה תקופת המתנה מקוצרת – בת חודש אחד.

גלילה לראש העמוד