קביעת דרגת נכות

חוק הפיצויים קובע כי נזק גוף הוא מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

הכוונה היא לנזק הנגרם למי שנפגע בעצמו כתוצאה מתאונת הדרכים. לעניין זה אין צורך במגע ישיר בין הרכב לבין הנפגע וכך יכול לקרות שאדם נפגע כתוצאה מהניסיון להתחמק מפגיעת הרכב או שנבהל ונפל כתוצאה ממעבר רכב.

במקרים מסוימים גם מי שנכח במקום התאונה ולא נפגע פיזית בעצמו, אולם ראה את בן משפחות נפגע קשה או נהרג, וכתוצאה מכך סבל מטראומה קשה שהותירה בו פגיעה נפשית משמעותית – עשוי להיחשב כנפגע לכל דבר ויהיה זכאי לפיצוי ממבטחת הרכב.

חוק הפיצויים קובע מנגנון מסודר לצורך הערכת סוג וחומרת הפגיעות הגופניות של הנפגע.

בניגוד לתביעות נזיקין רגילות, נפגע תאונת דרכים אינו נדרש לצרף לתביעתו חוות דעת רפואית להוכחת טענותיו הרפואיות. למעשה אסור לו להגיש חוות דעת פרטיות אלא אך ורק מסמכים רפואיים שנערכו לצורך הטיפול הרפואי.

כאשר בית משפט נוכח, על פי אותם מסמכים רפואיים, שיש סיכוי לקיומה של נכות כתוצאה מהתאונה, הוא ממנה, על פי בקשה מיוחדת שעל הנפגע להגיש, מומחה או מומחים רפואיים מטעמו לצורך בדיקת הנפגע וקביעת היקף נזק הגוף שנגרם לו.

על המומחה מוטלת החובה לקבוע אם פגיעותיו של הנפגע קשורות לתאונה, אם הן הותירו או יותירו בעתיד נכות לצמיתות ואם כן, באיזה שיעור. כמו כן עליו להתייחס לתקופת ושיעור אובדן הכושר לעבודה של הנפגע ממועד התאונה ואילך.

ככל שהנפגע סובל מפגיעות בתחומים שונים, רשאי בית המשפט למנות מספר מומחים רפואיים וכל אחד מהם יחווה את דעתו באשר להיקף הנזק בתחום המומחיות שלו.

לאחר קבלת חוות הדעת וככל שיש אי בהירות בנוגע לתוכנה או שיש צורך לקבל מהמומחה מידע נוסף, ניתן לפנות אליו בשאלות הבהרה בכתב. כמו כן ניתן לזמן את המומחה לחקירה נגדית, על חוות דעתו, בבית המשפט.

חשוב לדעת שלשיעור הנכות ובמיוחד לשיעור הנכות התיפקודית אשר תיקבע על ידי המומחה/ים יש חשיבות מכרעת שכן ככל ששיעור הנכות גבוה יותר, כך ככלל יגדל סכום הפיצוי הכולל.

לכן יש חשיבות רבה לכך שעורך הדין המטפל בתביעה, יהיה בעל ניסיון ומומחיות בתחום זה ובמיוחד בכל הנוגע לבחינת המסמכים הרפואיים, הגשת בקשה מתאימה למינוי המומחים הנכונים בתחומים הרלוונטיים ובעל יכולת מוכחת לבחון את חוות הדעת של אותם מומחים לרבות חקירתם בבית המשפט.

יודגש כי מעבר לנסיוננו רב השנים בטיפול בתביעות מסוג זה, אנו נעזרים במומחים רפואיים בתחומים הרלוונטיים המסייעים בגיבוש החומר הרפואי המוגש לבית המשפט ולאחר מכן למומחים, בהכנת שאלות הבהרה והכנת החקירות הנגדיות, ככל שהן נדרשות.

גלילה לראש העמוד