גובה התגמול החודשי

במעמד החתימה על הצעת הביטוח שעל פי נערכת פוליסת הביטוח, מתבקש המועמד לביטוח לפרט אלו כיסויים הוא מבקש לרכוש ובאלו סכומים.

ככלל, סכום הפיצוי במקרה של אובדן כושר לעבודה, הינו לפי הסכום שנרכש על ידי המבוטח אולם לא יותר מ 75% מהשכר הממוצע של המבוטח ב-12 החודשים שקדמו לתאונה או המחלה שבגינה איבד את כושרו לעבודה.

בעת עריכת פוליסת ביטוח פרטית, המבוטח מתבקש להצהיר על גובה השכר שלו, אשר משמש כבסיס לקביעת סכום הביטוח למקרה של אובדן כושר לעבודה.

לפיכך, אם המבוטח הצהיר על שכר חודשי של 10,000 ₪, בדרך כלל יעמוד סכום הביטוח בגין אובדן כושר לעבודה, על סך של עד 7,500 ₪.

חשוב לציין שככל ששכרו של המבוטח ישתנה, לאחר מועד כריתת חוזה הביטוח, בין אם יגדל ובין אם יפחת, מוטל עליו החובה לוודא שהכיסוי בפוליסה תואם את השכר, שכן בסופו של דבר, במקרה של אובדן כושר לעבודה, חברת הביטוח תבדוק את שכרו הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לכך ואז תתכנה שלוש אפשרויות:

האפשרות הראשונה, הנכונה והטובה, היא שסכום הביטוח שנרכש או שעודכן במרוצת הזמן, תואם את השכר, דהיינו שווה לכ-75% משכר המבוטח בפועל.

אפשרות נוספת היא ששכרו של המבוטח עלה מאז עריכת הפוליסה, סכום הביטוח לא עודכן בהתאם ואז חישוב של 75% מהשכר הממוצע של המבוטח יביא לתוצאה הגבוהה מסכום הביטוח בגינו שולמה הפרמיה. במקרה שכזה המבוטח יהיה זכאי לפיצוי השווה לסכום הביטוח הקבוע בפוליסה ולא יותר.

אפשרות שלישית היא ששכר המבוטח בפועל קטן עם השנים או שמלכתחילה נרכש סכום ביטוח גבוה מדי ואז הוא יהיה זכאי לפיצוי השווה ל-75% מהשכר בפועל, גם אם סכום הביטוח שרכש גבוה יותר. במקרה שכזה רוב חברות נוהגות לבצע "הקטנת פיצוי" (או כלשונן: "הקטנת שכר") ולהשיב למבוטח את הפרמיה העודפת ששילם אך רק לתקופה של שנתיים אחורה.

יחד עם זאת, מובן כי קיימות אפשרויות שונות להילחם באותה הפחתה של סכומי הביטוח, ולסייע למבוטח לקבל תגמולי ביטוח המשקפים את שכרו האמיתי, ערב קרות מקרה הביטוח.

יצוין כי על אף האמור לעיל שהינו נכון ברוב המקרים, ישנן פוליסות, בעיקר במסגרת "הסכם מפעלי" עם חברות גדולות אשר לרוב מעסיקות בעיקר עובדי "צווארון לבן", המקנות למבוטחים פיצוי בשיעור של 100% מהשכר.

ניכוי מס

מכיוון שהפיצוי בגין אובדן כושר לעבודה מהווה "חלף הכנסה", הוא חייב במיסים החלים על הכנסה, דהיינו מס הכנסה, מס בריאות ודמי ביטוח לאומי.

חברות הביטוח מחויבות לנכות את המיסים האמורים במקור ועל כן, ככל שהמבוטח לא ידאג להמציא לחברת הביטוח אישור מפקיד שומה על פטור מלא או חלקי מניכי מס, ינכו המיסים מהתשלום וזאת בשיעור המירבי.

מבוטחים רבים אינם מודעים לעובדה שבשל מצבם הרפואי, הם זכאים לפטור מלא או לכל הפחות חלקי מתשלום מיסים וכתוצאה מכך הם נאלצים לקבל פיצוי חודשי מופחת שלא לצורך.

עורך דין המתמחה בתביעות אובדן כושר לעבודה, יידע להנחות ולהדריך את המבוטח בצעדים אשר עליו לנקוט לצורך קבלת הפטור המירבי בנסיבות העניין.

גלילה לראש העמוד