ביטול הפוליסה

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע הוראות מיוחדות לעניין ביטול פוליסת ביטוח, לרבות פוליסות ביטוח חיים.

ישנם למעשה שני סוגי ביטול.

ביטול על פי תנאי הפוליסה או החוק

הפוליסה וחוק חוזה הביטוח מאפשרים לשני הצדדים לבטל את חוזה הביטוח, בתנאים מסוימים.

המבוטח רשאי כמובן לבטל את הפוליסה בכל עת (למשל אם החליט לבטח את חייו בפוליסה אחרת ו/או אצל מבטחת אחרת).

חוק חוזה הביטוח קובע שביטול שכזה על ידי המבוטח, ייכנס לתוקף כעבור 3 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח.

גם המבטחת רשאית לבטל את חוזה הביטוח במקרים מסוימים, למשל במקרה שבו מתגלה כי המבוטח הפר את חובת הגילוי הקבועה בחוק (העלים מידע מהותי).

ביטול שכזה ייכנס לתוקף כעבור 15 יום מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול למבוטח.

הנטל להוכחת מסירת הודעת הביטול לידי המבוטח מוטל על חברת הביטוח.

ביטול מחמת אי תשלום פרמיות (דמי ביטוח)

במקרה שהמבוטח אינו משלם את הפרמיות כסדרן, עומדת לחברת הביטוח הזכות לבטל את הפוליסה מחמת אי תשלום.

יחד עם זאת, על מנת שלא יקרה מצב שבו מבוטח נותר ללא כיסוי ביטוחי מחמת טעות (אי תשלום הפרמיות נבע מטעות/תקלה כלשהי), החוק קובע כי הביטול ייעשה אך ורק על דרך של משלוח שני מכתבי התראה בטרם תבוטל הפוליסה בפועל. החוק אף קובע את תוכנם של אותם מכתבי התראה.

במכתב ההתראה ראשון נדרש המבוטח לדאוג לתשלום הפרמיות תוך 15 יום שאם לא כן, הפוליסה תבוטל תוך 21 יום לאחר מכן.

ככל שחלפו אותם 15 יום והמבוטח לא דאג להסדרת התשלום, נדרשת חברת הביטוח לשלוח מכתב ההתראה נוסף, שני, המבהיר למבוטח שאם לא ישלם את הפרמיות תוך 21 יום, הפוליסה תבוטל.

רק לאחר מכן רשאית המבטחת לבטל את הפוליסה.

יודגש כי בתי המשפט קבעו כי הנטל להוכחת משלוח המכתבים וקבלתם על ידי המבוטח, מוטל על חברת הביטוח.

במקרה שהפוליסה הינה פוליסת ביטוח מנהלים, דהיינו הפרמיה משולמת על ידי המעביד, בטרם ביטול הפוליסה לאחר משלוח שני מכתבי התראה כמפורט לעיל, על המבטחת להתריע בפני המעסיק, במכתבים עם עותק למבוטח-העובד, בדבר קיומו של חוב פרמיות. על המבטחת להמתין 6 חודשים לאחר משלוח המכתב הראשון למעסיק ואם החוב לא שולם, יישלח מכתב שני, גם כאן עם עותק לעובד המבוטח.

רק בחלוף 6 חודשים נוספים (שנה בסך הכל ממועד משלוח המכתב הראשון למעסיק), רשאית המבטחת לנקוט בהליכי ביטול כמפורט לעיל – משלוח שני מכתבי התראה למבוטח וביטול הפוליסה לאחר מכן.

המשמעות היא שבמקרה של אי תשלום פרמיות בפוליסת מנהלים, קיים פרק זמן מינימלי של כ-14 חודשים שבו ניתנת למעסיק ולאחר מכן למבוטח עצמו אפשרות להסדיר את חוב הפרמיות בטרם ביטול הפוליסה.

גלילה לראש העמוד